Game chim nhỏ tập bay

 Hãy giúp chú chim nhỏ nhẩy lên đám mấy trên cùng bằng cách nhẩy qua các đám mây ở giữa. Chú ý: Bạn chỉ được nhẩy lên trên chứ không nhẩy xuyến qua đá...