FOF TRAINNING TEMPLATE

Các nội dung trong này được xây dựng và tỉnh lược từ các tài liệu sư phạm đang được áp dụng trên thế giới, được chọn lọc các yếu tố phù hợp với Việt Nam và đặc biệt phù hợp với các giảng viên và trợ giảng FOF.

 

Các tiêu chí tự đánh giá một giờ giảng tốt

1.   Các công cụ, giáo trình, bài tập có chuẩn bị đầy đủ không ?

2.   Có khuyến khích người học tham gia tích cực không ?

3.   Có bao quát được toàn bộ lớp học và học lực của từng học viên không ?

4.   Có bị độc thoại liên tục hơn 20 phút không ?

5.   Có duy trì được sự chú ý của học viên không ?

6.   Có tóm lại nội dung bài học cho người học không ?

 

Làm thế nào để có một giờ giảng hiệu quả ?

Chúng ta cần lập trước một bản kế hoạch bài giảng.

 

Kế hoạch bài giảng là gì ?

Là diễn biến của buổi học được kịch bản hóa trên giấy. Tên khác của nó là Giáo Án.

Kịch bản này được áp dụng các study mode để hỗ trợ giáo viên đi theo một mạch xuyên suốt bài học.

Hỗ trợ việc đánh giá bài giảng, ghi chép lại các cách đặt vấn đề hay đột ngột của giảng viên.

Hỗ trợ việc các giảng viên khác nhau có thể sử dụng chung một kế hoạch bài giảng để đưa ra kết quả bài giảng như nhau.

 

STUDY MODEs

 

Study modes là các phương pháp dạy học đặc trưng của FOF. Giống như các Design Pattern được quy ước sẵn để hỗ trợ giảng viên nhớ được các công việc cần thực hiện trong một hoạt động dạy.

Discussion

Một phần kiến thức được đem ra thảo luận, truy vấn, đặt câu hỏi để làm rõ hoặc tìm ra khái niệm mới, các vấn đề mới. Hình thức này thông thường được sử dụng để vào bài hoặc chuyển ý trong bài học.

Presenting

Nội dung buổi học được trình bày bởi giảng viên hoặc một người có kinh nghiệm trong cộng đồng Flash Hà Nội (HAFUG). Học viên tham gia thảo luận và giải đáp trực tiếp thắc mặc với nội dung bài học. Bao gồm cả Discussion.

Trainning

Nội dung buổi học được truyền đạt tới học viên thông qua việc Giảng viên trực tiếp code mẫu và đặt vấn đề khai thác bài giảng cho học viên. Đồng thời, học viên sẽ hoàn thành bài tập khai thác, thực hành với sự giúp đỡ trực tiếp của trợ giảng.

Workshop

Các học viên được chia ra thành nhiều đội để thực hiện một bài tập hoặc một chủ đề mà Giảng viên đề nghị. Trợ giảng hướng dẫn các nhóm tổ chức phối hợp công việc giữa các thành viên.

Seminar

Hình thức học viên đóng vai trò là giảng viên đứng lên giới thiệu về một nội dung đã được giảng viên đề nghị từ buổi trước. Thành viên lớp học sẽ đặt câu hỏi truy vấn kiên thức học viên để khai thác kiến thức.

Team Building

Buổi ngoại khóa ngoài khóa học, nhằm kết nối các thành viên trong lớp.

 

 

 

Mô tả kế hoạch bài giảng

TIME

CONTENTS

STUDY MODEs

DOCUMENTS

5’

- Các câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.

Discussion

 

 

10’

 

5’

20’

- Trình bày nội dung bài học

Nội dung 1 ?

….

Câu hỏi chuyển ý ?

Nội dung 2

…. Hướng dẫn thực hành nội dung A

Câu hỏi chuyển ý ?

Presenting

 

 

Disscussion

 

Trainning

 

Slide 1 -> slide 12

File mẫu: Supergroto.fla

….

…..

….

….

20’

Thực hành tại lớp

workshop

Thư mục: abc

 

Tóm lại bài học – nhắc bài tập

Presenting

 

 

Mỗi dòng trong bảng gọi là một “hoạt động dạy”

Cột TIME: Thời gian cho mỗi hoạt động dạy.

Cột CONTENTS: Nội dung chi tiết của từng hoạt động dạy.

Cột STUDYMODE: Tên gọi của phương pháp được áp dụng cho “hoạt động dạy”. Các study mode được thống nhất trước với tất cả các giảng viên.

Cột DOCUMENTS: Các tài liệu được sử dụng trong hoạt động dạy.

 

Chú ý: Hoạt động dạy cuối cùng luôn luôn là : “Tóm lại bài học – nhắc bài tập”.